นโยบายความเป็นส่วนตัว – Privacy Policy

1. วัตถุประสงค์

GTS789 เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นมาเพื่อส่งมอบความเพลิดเพลินแก่ทุกท่านที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเรา ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือยุติการใช้บริการได้ในทันที โดยผู้ที่มาใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดของทางเว็บไซต์ที่กำหนดเอาไว้ โดยทางเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ทางเว็บไซต์จะมีการแจ้งให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการรับทราบไว้ตั้งแต่ในตอนต้น ซึ่งห้องข้อกำหนดที่กำหนดเอาไว้ ก่อให้เกิดความไม่พึ่งพอใจ หรือทางผู้ที่เข้ามาใช้ิบริการเกิดความรู้สึกไม่อยากมีความผูกมัดในข้อกำหนดดังกล่าวของทางเว็บไซต์ ทุกท่านสามารถแจ้งแก่ทางผู้ให้บริการรับทราบได้ในทันที หากทางผู้มาใช้บริการไม่มีการแสดงออก หรือแจ้งต่อทางผู้ให้บริการ เราถือว่าท่านที่มาใช้บริการตกลง และยินยอมในเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ทางเรากำหนดไว้ในทุกประการ

เข้าสู่ระบบสมัคร
โปรโมชั่นติดต่อเรา